1 kwietnia, 2013

20-to lecie współ­pracy z Peters GmbH

1 kwiet­nia 2013 świę­tu­jemy 20-tą rocz­nicę naszej współ­pracy z firmą Lac­kwerke Peters GmbH+ Co KG.

W podzię­ko­wa­niu za dłu­go­let­nią współ­pracę otrzy­ma­li­śmy od firmy LP list gra­tu­la­cyjny pod­pi­sany przez obec­nego szefa firmy Ralfa Schwartza gdzie pisze mię­dzy innymi:

” Poland is a coun­try of extreme inno­va­tion in which more and more people work on a fre­elance basis and reco­gnise and realise the suc­cess story of small and medium-sized com­pa­nies in Ger­many and Cen­tral Europe. For these reasona, Poland belongs to those coun­tries that we like to work with and give highest prio­rity to — sup­por­ted by strong part­ners like you.

With this in mind we con­gra­tu­late you on the anni­ver­sary and look for­ward to a fur­ther tru­st­ful and suc­cess­ful cooperation.

DZIĘKUJEMY!!!!!!

Aktualności
Około RJ@pcb*Admin