Wszystkie posty: RJ@pcb*Admin

Około RJ@pcb*Admin

Lider Przedsiębiorczości 2015

W dniu 28 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015”. Nasza firma otrzymała tytuł „Lider Przedsiębiorczości 2015” nadany przez Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach Konkursu, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe […]

Aktualności

Gepard Biz­nesu 2014

Nasza firma została zauwa­żona, oce­niona i wyróż­niona przez Redak­cję Maga­zynu Przed­się­bior­ców „Euro­pej­ska Firma” i uzy­skała tytuł Gepard Biz­nesu 2014 oraz rów­nież tytuł Mocna Firma Godna Zaufa­nia 2014. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufa­nia 2014 przy­słu­guje fir­mom, które w danym roku są jed­no­cze­śnie Gepar­dem Biz­nesu i Efek­tywną Firmą.

Aktualności

20-to lecie współ­pracy z Peters GmbH

1 kwiet­nia 2013 świę­tu­jemy 20-tą rocz­nicę naszej współ­pracy z firmą Lac­kwerke Peters GmbH+ Co KG. W podzię­ko­wa­niu za dłu­go­let­nią współ­pracę otrzy­ma­li­śmy od firmy LP list gra­tu­la­cyjny pod­pi­sany przez obec­nego szefa firmy Ralfa Schwartza gdzie pisze mię­dzy innymi: ” Poland is a coun­try of extreme inno­va­tion in which more and more people work on a fre­elance […]

Aktualności

Cer­ty­fi­kat Peters

W dniach 12–14 .03.2013 w sie­dzi­bie Lac­kwerke Peters GmbH +Co KG w Kem­pen uczest­ni­czy­li­śmy w szko­le­niu z nowych pro­duk­tów firmy, które zakoń­czyło się uzy­ska­niem certyfikatu.  

Aktualności