5 listopada, 2015

Gepard Biz­nesu 2014

Nasza firma została zauwa­żona, oce­niona i wyróż­niona przez Redak­cję Maga­zynu Przed­się­bior­ców „Euro­pej­ska Firma” i uzy­skała tytuł Gepard Biz­nesu 2014 oraz rów­nież tytuł Mocna Firma Godna Zaufa­nia 2014. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufa­nia 2014 przy­słu­guje fir­mom, które w danym roku są jed­no­cze­śnie Gepar­dem Biz­nesu i Efek­tywną Firmą.

Aktualności
Około Roman Janasik