PCB TECHNOLOGY – TWÓJ DOSTAWCA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI

Printed Circuit Board Technology jest znanym i cenionym na rynku polskim dostawcą materiałów, maszyn do montażu elektronicznego SMT oraz technologii, materiałów i urządzeń do produkcji PCB. W naszej ofercie znajdują się produkty pochodzące od renomowanych światowej klasy producentów, takich jak: Lackwerke Peters, Almit, Niebling GmbH., Nantong Roda Electron, Conco, LCE, Emil Otto. W ofercie handlowej mamy używane maszyny „first hand” do montażu elektronicznego SMT, m.in. piece lutownicze firmy Heller, automaty SMT pick-and-place firmy JUKI, Essemtec i innych producentów, fale lutownicze, testery AOI, magazynki na płytki, transportery, stacje załadowcze i rozładowcze do płytek PCB firmy Nutek oraz urządzenia do produkcji obwodów drukowanych.

PRODUKTY WARTE UWAGI

Producentom elektroniki polecamy najnowsze produkty do coatingu firmy Lackwerke Peters:

 • lakiery ochronne ELPEGUARD serii SL 1307 zapewniające doskonałą
  ochronę przed wilgocią i korozją o bardzo wysokiej odporności
 • klimatycznej, szybkoschnące, spełniające najwyższe wymogi i normy jakościowe,
 • ekologiczne lakiery serii SL 1301 ECO-FLZ oraz na bazie wodnej SL 1305 AQ-ECO,
 • żywice zalewowe do oświetlenia LED/profilów liter,
 • przezroczyste masy serii VT 3402 KK charakteryzują się bardzo dobrą odpornością klimatyczną oraz stabilnością temperaturową. Oferujemy również ekologiczne materiały i produkty do montażu SMT firmy Almit:
 • bezołowiowe pasty lutownicze (LFM-48TM HP),
 • niskotopliwe bezołowiowe pasty lutownicze (LFM-31W MHS32),
 • bezołowiowe druty do lutowania (SR-37 LFM-48 S, GUMMIX SB RMA LFM-48).

W 2019 r. PCB Technology otrzymała międzynarodowy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznawany przez Bisnode Polska oraz tytuł Gazeli Biznesu, przyznawany przez „Puls Biznesu”. Od 2016 roku mamy również certyfikat ISO 9001.

Nasi partnerzy

Nasza firma jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem poniższych znanych i renomowanych firm.

 1. Lac­kwerke Peters GmbH + Co KG

  Firma Lac­kwerke Peters GmbH + Co KG spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji spe­cja­li­stycz­nych farb do pro­duk­cji obwo­dów dru­ko­wa­nych, jak też lakie­rów ochron­nych oraz prze­zro­czy­stych i nie­prze­zro­czy­stych mas zale­wo­wych do elek­tro­niki. Ofertę firmy uzu­peł­niają pro­dukty do elek­tro­niki optycz­nej i prze­my­słu foto­wol­ta­icz­nego oraz ser­wis tech­niczny.Nasza firma PCB Technology sp.zo.o z siedzibą w Elblągu ( wcześniej ART-TRONIC) jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem firmy Lac­kwerke Peters na rynku pol­skim od 01.04.1993 roku.

 2. Almit

  Almit należy do czo­ło­wych dostaw­ców dru­tów lutow­ni­czych, past lutow­ni­czych i oczy­wi­ście lutów bez­oło­wio­wych, które są sto­so­wane w prze­my­śle astro­nau­tycz­nym, samo­cho­do­wym jak i w elek­tro­nice użyt­ko­wej. Firma została zało­żona 1956 w Japo­nii, a w 2002 roku w miej­sco­wo­ści Bietigheim-Bissingen, powstała firma Almit GmbH. Obec­nie sie­dziba główna firmy znaj­duje się w Michel­stadt, koło Frank­furtu nad Menem. Nasza firma PCB Tech­no­logy Sp.zo.o z sie­dzibą w Elblągu od 01.04.2006 roku jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem firmy Almit na Polskę.

 3. Conco

  CONCO AntiStatic Technology Co., Ltd, producent i dostawca kontenerów-magazynków PCB ESD. Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem-dystrybutorem produktów ESD firmy Conco na rynku polskim od 29.12.2020.

 4. Roda

  Jiangsu Roda powstała w 2007 roku. Producent i dostawca laminatów FR4 do produkcji PCB. Nasza firma PCB Tech­no­logy Sp.zo.o z sie­dzibą w Elblągu od 2012 roku jest autoryzowanym przedstawicielem-dystrybutorem laminatów FR4 na rynku polskim.

 5. KAWA GmbH

  Partner biznesowy w zakresie technologii produkcji PCB oraz dostawca maszyn i urządzeń do PCB.

 6. NIEBLING GmbH

  Niebling — part­ner do mecha­nicz­nego pro­cesu przy­go­to­wa­nia powierzchni, pro­cesu pole­ro­wa­nia, szli­fo­wa­nia i gra­do­wa­nia. Szczotki Niebling mają zasto­so­wa­nie w prze­my­śle obwo­dów dru­ko­wa­nych, drzew­nym, meta­lur­gicz­nym, meblo­wym itp. Inno­wa­cyjne pro­dukty sta­no­wią roz­wią­za­nie dla odbior­ców o bar­dzo wyso­kich wyma­ga­niach.Nasza firma PCB Technology Sp.zo.o w Elblągu jest partnerem handlowym i dystrybutorem na polskim rynku produktów do PCB – dawnej firmy P.S.E Werkzeuge & Maschinen GmbH . Firma P.S.E Werkzeuge & Maschinen GmbH została w roku 2020 kupiona przez Niebling GmbH.

 7. Circuit Engineering Marketing Co Ltd

  Circuit Engineering Marketing Co Ltd (CEMCO) to ekspert w dziedzinie procesów Hot Air Levelling typu Quicksilver. Z firmą Cemco rozpoczęliśmy bliską współpracę w czerwcu 2018 roku.