PETERS

Firma Lac­kwerke Peters GmbH + Co KG spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji spe­cja­li­stycz­nych farb do pro­duk­cji obwo­dów dru­ko­wa­nych, jak też lakie­rów ochron­nych oraz prze­zro­czy­stych i nie­prze­zro­czy­stych mas zale­wo­wych do elek­tro­niki. Ofertę firmy uzu­peł­niają pro­dukty do elek­tro­niki optycz­nej i prze­my­słu foto­wol­ta­icz­nego oraz ser­wis tech­niczny.

Farby Fotostrukturalne

Peters to eks­pert w dzie­dzi­nie pro­duk­cji obwo­dów dru­ko­wa­nych. Ofe­ruje farby tra­wie­niowe, sol­der­ma­ski, wypeł­nia­cze prze­lo­tek, farby opi­sowe, węglowe farby prze­wo­dzące, maski zry­walne, pasty zaśle­pia­jące, pasty ter­mo­prze­wo­dzące, wypeł­nia­cze gru­bo­war­stwowe oraz pro­dukty o naj­wyż­szej roz­dziel­czo­ści: foto­mo­zaiki, foto­ma­ski i foto­opisy ELPEMER.

Lakiery ochronne i izo­la­cyjne do pro­duk­cji obwo­dów drukowanych

Lakiery ELPEGUARD są wol­nymi od roz­pusz­czal­ni­ków lakie­rami gru­bo­war­stwo­wymi i służą do ochrony zmon­to­wa­nych obwo­dów dru­ko­wa­nych przed koro­zją. Do ochrony elek­tro­niki dostępne są lakiery na bazie wod­nej i flu­ore­scen­cyjne na bazie poli­ure­tanu, akrylu, epok­sydu i silikonu.

Pro­dukty do elek­tro­niki optycznej

Ele­menty insta­la­cji zewnętrz­nych, takie jak lampy sygna­li­za­cyjne, tablice infor­ma­cyjne, lampy samo­cho­dowe itp. są nara­żone na szcze­gól­nie nie­ko­rzystne warunki kli­ma­tyczne. Peters w swo­jej ofer­cie posiada spe­cjalne pro­dukty prze­zna­czone do pracy w takim śro­do­wi­sku. Pro­dukty te nie tylko chro­nią przed dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych ale rów­nież speł­niają naj­wyż­sze wymogi doty­czące funk­cjo­nal­no­ści i wła­ści­wo­ści optycz­nych, takich jak bar­dzo duża prze­zro­czy­stość i roz­pra­szal­ność świa­tła.
Oprócz róż­no­rod­nych prze­zro­czy­stych i nie­prze­zro­czy­stych mas i żywic zale­wo­wych, Peters ofe­ruje uni­kalne lakiery ochronne ELPEGUARD. Aby zapo­biec powsta­wa­niu róż­nych efek­tów świetl­nych, takim jak roz­pro­sze­nie, czy absorp­cja pod ele­men­tami LED, do naszej gamy pro­duk­tów wpro­wa­dzi­li­śmy różne sys­temy lakie­rów do powle­ka­nia pod­łoża. Jeśli zaś cho­dzi o nie­zwy­kle istotny aspekt zarzą­dza­nia cie­płem ter­micz­nego w elek­tro­nice optycz­nej, w tym zakre­sie ofe­ru­jemy prze­wo­dzące ter­micz­nie pasty termoprzewodzące.

Żywice i masy zale­wowe do elek­tro­niki, elek­tro­tech­niki i tech­niki sensorów

Do zale­wa­nia zmon­to­wa­nych obwo­dów dru­ko­wa­nych, trans­for­ma­to­rów, cewek magne­tycz­nych itp. Peters ofe­ruje prze­zro­czy­ste i nie­prze­zro­czy­ste masy zale­wowe na bazie żywic epok­sy­do­wych, poli­ure­ta­no­wych i silikonowych.

ALMIT

Almit należy do czo­ło­wych dostaw­ców dru­tów lutow­ni­czych, past lutow­ni­czych i oczy­wi­ście lutów bez­oło­wio­wych, które są sto­so­wane w prze­my­śle astro­nau­tycz­nym, samo­cho­do­wym jak i w elek­tro­nice użyt­ko­wej. Firma została zało­żona 1956 w Japo­nii, a w 2002 roku w miej­sco­wo­ści Bietigheim-Bissingen, powstała firma Almit GmbH. Obec­nie sie­dziba główna firmy znaj­duje się w Michel­stadt, koło Frank­furtu nad Menem.

CONCO

CONCO AntiStatic Technology Co., Ltd, producent i dostawca kontenerów-magazynków PCB ESD. Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem-dystrybutorem produktów ESD firmy CONCO na rynku polskim od 29.12.2020.

https://www.china-esd.com/

RODA

Jiangsu Roda powstała w 2007 roku. Producent i dostawca laminatów FR4 do produkcji PCB.

www.en.ccl-roda.com/

 

Wykaz Laminatów

KAWA GmbH

Partner biznesowy w zakresie technologii produkcji PCB oraz dostawca maszyn i urządzeń do PCB.

www.kawa-gmbh.com

NIEBLING GmbH

Niebling — part­ner do mecha­nicz­nego pro­cesu przy­go­to­wa­nia powierzchni, pro­cesu pole­ro­wa­nia, szli­fo­wa­nia i gra­do­wa­nia. Szczotki Niebling mają zasto­so­wa­nie w prze­my­śle obwo­dów dru­ko­wa­nych, drzew­nym, meta­lur­gicz­nym, meblo­wym itp. Inno­wa­cyjne pro­dukty sta­no­wią roz­wią­za­nie dla odbior­ców o bar­dzo wyso­kich wyma­ga­niach.Nasza firma PCB Technology Sp.zo.o w Elblągu jest partnerem handlowym i dystrybutorem na polskim rynku produktów do PCB – dawnej firmy P.S.E Werkzeuge & Maschinen GmbH . Firma P.S.E Werkzeuge & Maschinen GmbH została w roku 2020 kupiona przez Niebling GmbH.

CEMCO

Circuit Engineering Marketing Co Ltd (CEMCO) to ekspert w dziedzinie procesów Hot Air Levelling typu Quicksilver. Z firmą Cemco rozpoczęliśmy bliską współpracę w czerwcu 2018 roku.

www.cemco.com

WYKAZ LAMINATÓW