ASYS / TROCKENLAGERSYSTEM E-REINRAUM BOXEN

Opis

ASYS / T R O C K E N L A G E R S Y S T E M E-Reinraum Boxen
Sys­temy boxów ASYS ofe­rują opty­malną
ochronę bar­dzo wraż­li­wych ele­men­tów i zespo­łów ‚które wyma­gają prze­cho­wy­wa­nia w okre­ślo­nych warun­kach klimatycznych.
Sys­tem ASYS pozwala zapew­nić osią­gnię­cie sta­bil­nej i suchej atmos­fery. Sys­tem ASYS można sto­so­wać dla sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów‚ które wyma­gają zapew­nie­nia sta­bil­nych , suchych warun­ków kli­ma tycz­nych takich jak:

  • prze­cho­wy­wa­nie ele­men­tów elek­tro­nicz­nych
  • dla czę­ściowo zmon­to­wa­nej elek­tro­niki
  • ochrona ele­men­tów elek­tro­nicz­nych przed oksy­da­cją
  • ochrona pły­tek dru­ko­wa­nych PCB przed utle­nia­niem powłoki-oksydacją
  • prze­cho­wy­wa­nia foli
  • itp

Sys­tem Asys posiada opcję N2

Informacje Techniczne
Zamówienie

Zadaj pytanie, a skontaktujemy się z Tobą.

  • 3 + 83 =