Printed Circuit Board Technology Dostawca materiałów i maszyn do montażu elektronicznego SMT, THT oraz do produkcji obwodów drukowanych Przejdź do oferty Przejdź do giełdy maszyn

Firma Lac­kwerke Peters GmbH + Co KG spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji spe­cja­li­stycz­nych farb do pro­duk­cji obwo­dów dru­ko­wa­nych, jak też lakie­rów ochron­nych oraz prze­zro­czy­stych i nie­prze­zro­czy­stych mas zale­wo­wych do elek­tro­niki. Ofertę firmy uzu­peł­niają pro­dukty do elek­tro­niki optycz­nej i prze­my­słu foto­wol­ta­icz­nego oraz ser­wis tech­niczny.Nasza firma PCB Technology sp.zo.o z siedzibą w Elblągu ( wcześniej ART-TRONIC) jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem firmy Lac­kwerke Peters na rynku pol­skim od 01.04.1993 roku.

Almit należy do czo­ło­wych dostaw­ców dru­tów lutow­ni­czych, past lutow­ni­czych i oczy­wi­ście lutów bez­oło­wio­wych, które są sto­so­wane w prze­my­śle astro­nau­tycz­nym, samo­cho­do­wym jak i w elek­tro­nice użyt­ko­wej. Firma została zało­żona 1956 w Japo­nii, a w 2002 roku w miej­sco­wo­ści Bietigheim-Bissingen, powstała firma Almit GmbH. Obec­nie sie­dziba główna firmy znaj­duje się w Michel­stadt, koło Frank­furtu nad Menem. Nasza firma PCB Tech­no­logy Sp.zo.o z sie­dzibą w Elblągu od 01.04.2006 roku jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem firmy Almit na Polskę.

CONCO AntiStatic Technology Co., Ltd, producent i dostawca kontenerów-magazynków PCB ESD. Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem-dystrybutorem produktów ESD firmy Conco na rynku polskim od 29.12.2020.

Jiangsu Roda powstała w 2007 roku. Producent i dostawca laminatów FR4 do produkcji PCB. Nasza firma PCB Tech­no­logy Sp.zo.o z sie­dzibą w Elblągu od 2012 roku jest autoryzowanym przedstawicielem-dystrybutorem laminatów FR4 na rynku polskim.

Partner biznesowy w zakresie technologii produkcji PCB oraz dostawca maszyn i urządzeń do PCB.

Niebling — part­ner do mecha­nicz­nego pro­cesu przy­go­to­wa­nia powierzchni, pro­cesu pole­ro­wa­nia, szli­fo­wa­nia i gra­do­wa­nia. Szczotki Niebling mają zasto­so­wa­nie w prze­my­śle obwo­dów dru­ko­wa­nych, drzew­nym, meta­lur­gicz­nym, meblo­wym itp. Inno­wa­cyjne pro­dukty sta­no­wią roz­wią­za­nie dla odbior­ców o bar­dzo wyso­kich wyma­ga­niach.Nasza firma PCB Technology Sp.zo.o w Elblągu jest partnerem handlowym i dystrybutorem na polskim rynku produktów do PCB – dawnej firmy P.S.E Werkzeuge & Maschinen GmbH . Firma P.S.E Werkzeuge & Maschinen GmbH została w roku 2020 kupiona przez Niebling GmbH.

Circuit Engineering Marketing Co Ltd (CEMCO) to ekspert w dziedzinie procesów Hot Air Levelling typu Quicksilver. Z firmą Cemco rozpoczęliśmy bliską współpracę w czerwcu 2018 roku.

Firma ExCellTec ofe­ru­je kom­plek­sową obsługę w zakre­sie:

  • sprze­daż wiertarek
  • sprze­daż czę­ści zamiennych
  • serwis
  • rege­ne­ra­cja wrzecion
Nasza firma PCB Technology sp. zo.o z siedzibą w Elblągu posiada umowę partnerską o współpracy na rynku polskim.

Aktualności

07 lip 23
certyfikat ISO 9001

Zostaliśmy zweryfikowani przez System Zarządzania Jakością i z dumą prezentujemy Państwu otrzymany c...

ISTNIEJEMY OD 1997 ROKU. NASZ PROFESJONALIZM ZOSTAŁ WIELOKROTNIE DOCENIONY

NASZE DOŚWIADCZENIE

1

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2019

2

Prestiżowa nagroda Gazela Biznesu 2018

3

Nagroda Lider Przedsiębiorczości 2015

4

Nagroda Gepard Biznesu 2012, Gepard Biznesu 2014

5

Uczestnictwo w programie Rzetelna Firma

6

Stabilna współpraca z dostawcami