Splicing Tool – Zestaw Do Sztukowania Taśm

Opis

SPLICING TOOL – Zestaw do sztu­ko­wa­nia taśm

 •  PRZYRZĄD NOWY
 • oddziel­nie sprze­da­wane są klipsy i naklejki8,12,16,24,32mm  w/g potrzeb
 • cena do uzgodnienia

ST PRZYRZĄD DO ŁĄCZENIA TAŚM

jest sto­so­wany do łącze­nia rolek taśm z ele­men­tami elek­tro­nicz­nymi, w znaczny spo­sób skra­ca­jąc czas prze­stoju auto­matu osa­dza­ją­cego ele­menty SMD.

 

ZALETY:

 • spe­cjal­nie prze­zna­czony do taśm trans­por­to­wych SMD o wymia­rach od 8 mm do 44 mm
 • gwa­ran­tuje szyb­kie i bez­pieczne połą­cze­nie rolek z ele­men­tami SMD
 • sto­so­wany z mosiężną pod­kładką regu­la­cyjną oraz taśmą kle­jącą o każ­dej szerokości

 

OPIS:

 • ergo­no­miczny design zapew­nia łatwą obsługę
 • posiada kołki pro­wa­dzące, zapew­nia­jące pre­cy­zyjne umiesz­cze­nie taśmy
 • posiada klamry, słu­żące do zamo­co­wa­nia rolek

 

 

INSTRUKCJA:

 • Naciąć taśmę pod kątem 90 stopni.
 • Przy uży­ciu koł­ków pro­wa­dzą­cych, zamon­to­wać mosiężny zacisk na urzą­dze­niu, zamon­to­wać 2 rolki z ele­men­tami SMD, wyśrod­ko­wać i docisnąć.
 • Zerwać poje­dyn­czy pasek taśmy.
 • Nanieść pasek na wierzch rolki łączącej.

 

PRZYRZĄD DO ŁĄCZENIA TAŚM ZAPEWNI CI ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PRODUKCYJNEJ ORAZ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OPERACYJNYCH

Easily and effec­ti­vely mini­mize SMD com­po­nent waste and costly pro­duc­tion down­time with our splice tapes and tools.

The major reason for using SMT spli­cing tape is to mini­mize com­po­nent loss and costly down­time of your SMT machi­nery. By joining the end of one SMD com­po­nent roll with the begin­ning of a new one you don?t have to inter­rupt the pro­duc­tion run. This saves you appro­xi­ma­tely 10–50 com­po­nents every time you re-load the feeder.

Our high quality pro­ducts; splice tapes, clips and a wide range of tools, will help you to save time and money. Our pro­ducts are com­pa­ti­ble with Uni­ver­sal, Sie­mens, Pana­so­nic, Juki, Fuji, Sony, Euro­pla­cer, Assem­bleon, Mydata, I-pulse, Ten­ryu, Yamaha, Phi­lips and all other SMT placers

Informacje Techniczne
Zamówienie

Zadaj pytanie, a skontaktujemy się z Tobą.

 • 7 + 47 =